WORLD SHOPPING אתר

מהווה אתר המלצות בלבד ע"פ חוות דעת אשר מצאנו ברשת ושקללנו עם דירוג גבוה של קונים בעלי שביעות רצון.

באתרנו מופיעות המלצות בלבד !

מרגע הכניסה / הרשמה / לחיצה על קישור הרכישה/מעבר לרכישה לאתר העסק עליו הומלץ/פורסם, הלקוחות הפוטנציאליים הינם לקוחות האתר העסקי.

כל רכישה אשר תיעשה, לא תעשה באתר זה אלה באתר אליו הגיע הגולש בעקבות לחיצה על כפתור מעבר הרכישה ובאחריות הלקוח הפוטנציאלי ועל דעתו בלבד מול אותו אתר עסקי.

כל רכישה פוטנציאלית שנעשית, באם נעשית, איננה נעשית באתרנו ! אלא באתר אליו מוביל הקישור/כפתור "מעבר לרכישה".

כל פרטיכם באתר הבינ"ל הינם מוגנים, חסויים ואנו לא מקבלים כל אינפורמציה עליכם.

אין אנו אחראים על טיב המוצר / שימוש במוצר / תוצאה בעקבות שימוש במוצר / צבע / גודל / איכות / מחיר / זמן אספקה / אספקה בכלל או כל דין או דברים הנעשית עם האתר אליו גלשתם בעקבות לחיצה על הקישורים שבאתר זה.

באתר זה לא נעשית שום רכישה או סליקה או קבלת תשלום בצורה כלשהי אלה אך ורק מעבר לאתר אחר שבו מופיעים מוצרים שניתן לרכוש באתר אליו הועברתם בעקבות לחיצה על הקישורים באתר זה.